สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าที่หายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

สัตว์ป่าสงวนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้มีความสวยงาม แปลกตา หายาก และใกล้สูญพันธุ์ จึงจำเป็นต้องได้รับการสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด

สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวนมีอะไรบ้าง , สัตว์ป่าสงวนของไทย มีกี่ชนิด

รายชื่อสัตว์ป่าสงวน ในประเทศไทย

สัตว์ป่าสงวนในไทย มีทั้งหมด 19 ชนิด และจะเพิ่มเป็น 20 ชนิด ได้แก่

สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์อื่น ๆ ช่วยในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้ สัตว์ป่าสงวนบางชนิดยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์

สาเหตุที่สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ การล่าสัตว์ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาครัฐและภาคประชาชนจึงร่วมมือกันในการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน โดยดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การปลูกป่า การสร้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การปราบปรามการล่าสัตว์ และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ป่าสงวน

กฎหมายและมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน

ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของรัฐ ห้ามมิให้ผู้ใดล่า พยายามฆ่า ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้เพื่อประโยชน์ในการค้า เช่น ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ เว้นแต่เป็นการกระทำที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/สัตว์ป่าสงวน